Nieuws

14-06-2018

Rijk luistert naar kritiek watersport

Groot baggerplan voor IJsselmeer

Rijkswaterstaat zet in op een meer flexibel waterpeil in het IJsselmeergebied om beter te kunnen inspelen op extremere weersomstandigheden. Daarnaast zal voor natuurdoelen het waterpeil vanaf medio augustus, midden in het vaarseizoen, een decimeter worden verlaagd. Uit onderzoek van HISWA Vereniging bleek dat dit laatste punt slecht viel bij watersportondernemers, omdat hierdoor jachthavens en megajachtbouw hinder ondervinden. Het Rijk luistert naar de kritiek en reserveert 12,1 miljoen voor baggerwerkzaamheden. Vandaag ondertekent minister Van Nieuwenhuizen, Ministerie Infrastructuur en Waterstaat, het besluit.

Met een reservering van 12,1 miljoen uit het Deltafonds voor het extra baggeren van jachthavens en vaargeulen moeten de problemen voor de watersport worden weggewerkt. Regiomanager HISWA, Jan Ybema: “Na ruim drie jaar van intensieve overleggen met Rijkswaterstaat zijn we tevreden dat tegemoet is gekomen aan de kritiek die wordt gedeeld met de watersportgemeenten en het Watersportverbond. De watersport is veruit de grootste economische factor in het IJsselmeergebied en als je de vaaromstandigheden verslechtert, is het logisch dat je hiervoor maatregelen moet treffen. Een autosnelweg sluit je ook niet ineens af voor grotere voertuigen.”

Plezierjachten steken dieper
De plezierjachten zijn volgens HISWA de afgelopen decennia significant groter geworden en steken dieper. De effecten van een geringe waterpeilverlaging zijn meteen voelbaar. Wanneer deze grotere plezierjachten in hun vaarbereik worden beperkt, heeft dit automatisch ook negatieve effecten op bestedingen bij horeca en middenstand rondom het IJsselmeergebied.

Eerst baggeren dan peilverlaging
Volgens HISWA is het nu zaak om eerst te gaan baggeren en vervolgens het peilbesluit in werking te laten treden. Ook dient kritisch gekeken te worden naar de effecten van een lager waterpeil op extra aangroei van waterplanten, dat nu al veel hinder veroorzaakt voor de watersport.
Nieuwsoverzicht
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag