Nieuws

10-03-2014

Gemeenten, gebruik voorzieningen voor een actief cultureel burgerschap

De Federatie Cultuur, koepel van brancheorganisaties in de cultuursector, hoopt dat gemeenten en rijk het advies van de Raad voor Cultuur ‘Meedoen is de kunst’ ter harte gaan nemen. De Raad voor Cultuur dringt met name aan op voldoende basisvoorzieningen, in lijn met het gegeven dat de helft van alle Nederlanders in de vrije tijd aan actieve cultuurparticipatie doet. Museumbezoek, concerten en voorstellingen bijwonen, boeken en andere media lenen in de bibliotheek, maar ook zelf kunst beoefenen of als vrijwilliger cultureel actief zijn: dat alles draagt bij aan individueel welzijn, maar heeft ook maatschappelijke meerwaarde.

De Raad voor Cultuur vreest dat een goede infrastructuur voor cultuurparticipatie te veel onder druk komt te staan. De Federatie Cultuur deelt dit. Uitgangspunten zijn dat niet het belang van instellingen maar dat van burgers voorop staat en dat niet alles altijd bij het oude kan blijven. Maar de Federatie Cultuur ziet dat voorzieningen dreigen te verdwijnen die nu juist aan de brede cultuurparticipatie een fundament geven. In het bijzonder geldt dat centra voor de kunsten, de ‘basisstations’ voor educatie en participatie, binnen- en buitenschools, voor jongeren zowel als ouderen. Daarnaast dreigen in sommige steden ook musea, podia en bibliotheken in het gedrang te komen en zo wordt onze ambitie van een samenhangende en samenwerkende infrastructuur lastiger te realiseren. Terecht merkt de Raad voor Cultuur op dat er in deze spanning ook kansen voor nieuwe, particuliere initiatieven liggen. De Raad ziet verder het belang van een homogene, zich krachtig positionerende sector.

De leden van de Federatie Cultuur werken gezamenlijk een strategische agenda uit die de aansporingen van de Raad kan ondersteunen. Zij werken aan het inzichtelijk maken van bestaand maatschappelijk draagvlak voor cultuur en waar nodig aan het vergroten hiervan. Zij dringen aan op onderlinge afstemming tussen overheden, maar bouwen binnen de Federatie Cultuur ook zelf aan eenduidigheid en samenwerking. Zij zien cultuureducatie als een belangrijke taak voor bijna alle cultuurinstellingen. Zij hebben steeds meer oog voor bijzondere doelgroepen. En zij werken aan het verbeteren van de randvoorwaarden, bijvoorbeeld in de vorm van scholing en mobiliteit in de cultuursector.

 De Federatie Cultuur gaat graag samen met gemeenten deze uitdaging aan, opdat iedereen toegang heeft tot culturele activiteiten en lokale instellingen bereikbaar blijven.

Bij de Federatie Cultuur zijn aangesloten:

 Koepel Opera  
 Kunstconnectie Branchevereniging voor kunsteducatie en kunstbeoefening 
 NAPK Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten
 NGA Nederlandse Galerie Associatie
 Museumvereniging    
 VNPF Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals
 VOB Vereniging van Openbare Bibliotheken
 VSCD Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwendirecties

Nieuwsoverzicht
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag