Nieuws

17-02-2012

Bleker helpt sector met communicatie gedragscode

Code voorbeeld voor andere natuurgebieden

Recreatie- en natuurorganisaties overhandigden vanmiddag aan staatsecretaris Bleker de Gedragscode Waterrecreatie IJsselmeergebied. Deze gedragscode toont aan dat waterrecreatie én natuurbelangen in het IJsselmeergebied uitstekend samen gaan en is daarmee een voorbeeld voor andere natuurgebieden. De overhandiging vond plaats tijdens een minisymposium in Lelystad.

De gedragscode is een van de vruchten van een jarenlange samenwerking tussen de waterrecreatiesector (landelijk verenigd in de Regiegroep Recreatie & Natuur), Vogelbescherming Nederland en de Stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer (VBIJ). De code is opgesteld ten behoeve van het Beheerplan Natura 2000 voor het IJsselmeergebied en stimuleert waterrecreanten hoe ze op een verantwoorde wijze met dit natuurgebied moeten omgaan. Hoewel de gedragscode is opgesteld voor het IJsselmeergebied zijn de organisaties ervan overtuigd dat de code een voorbeeld is voor de overige Natura 2000-gebieden in Nederland. Ook hier gaan het verantwoord omgaan met natuurwaarden en draagvlak hand in hand.

Verwevenheid natuur en recreatie
“De gedragscode toont aan dat natuur en recreatie onderling verweven zijn. Waterrecreanten vertoeven graag op dit machtige water om te kunnen genieten van de unieke natuurwaardes. Tegelijkertijd leveren de vele recreanten het noodzakelijke draagvlak voor het herstel en behoud van IJsselmeergebied. Uitgangspunt voor de goede samenwerking tussen de waterrecreatiesector en natuurorganisaties is het gedeelde belang van een open en ecologisch gezond IJsselmeergebied. Dit is ook een van de pijlers van het Beheerplan Natura 2000. De gedragscode zorgt als integraal onderdeel van het beheerplan voor het benodigde draagvlak”, vertelt Fred Bloot, voorzitter regiegroep Recreatie en Natuur. 

De gedragscode
De gedragscode benoemt drie gebieden in het Markermeer  die waterrecreanten beter kunnen mijden in bepaalde perioden vanwege de aanwezigheid van beschermde vogelsoorten. Ook geeft de code een aantal eenvoudige regels om problemen te voorkomen. Afstand houden van groepen vogels en er nooit doorheen varen, niet ankeren in de buurt van rustende of broedende vogels, riet en oeverplanten ontzien en alleen kitesurfen op de daarvoor bestemde locaties. Voor de volledigheid worden gebieden aan de Friese kust genoemd, die gedurende bepaalde perioden niet toegankelijk zijn.

Download Gedragscode Waterrecreatie IJsselmeergebied.
Nieuwsoverzicht
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag