Nieuws

23-06-2011

Gastvrijheidsector in gesprek met de Tweede Kamer

De leden van de Vaste Kamercommissie EL&I hebben een aantal vertegenwoordigers van Gastvrij Nederland, Nationale Raad toerisme, recreatie, horeca en vrije tijd uitgenodigd voor een Rondetafelgesprek. Dit gesprek vond plaats op 23 juni jl. en vormde de voorbereiding op het Algemeen Overleg over de gastvrijheidssector op 29 juni a.s. Gastvrij Nederland heeft in de sectorvisie 'Versterken en veraangenamen' haar agenda geformuleerd; een agenda waarin de sector tezamen met Rijksoverheid en andere stakeholders uitvoering wil geven. Diverse onderwerpen werden tijdens de Rondetafel besproken. Kamerleden Jansen (SP), Smeets (PvdA), van Bemmel (PVV), Ziengs (VVD), Verhoeven (D66) en Koppejan (CDA) waren aanwezig.

Noodzaak integrale visie en onderkenning belang gastvrijheidseconomie
Tijdens het drie uur durende gesprek werd veelvuldig ingegaan op de sectorvisie ‘Versterken en veraangenamen’. Voorzitter Theo Ruijs van Gastvrij Nederland stelde instemmend vast dat staatssecretaris Bleker de sectorvisie heeft omarmd en nodigde hem uit tezamen met de sector uitvoering te geven aan de gemeenschappelijke agenda en ambities van 50.000 ondernemingen.
Ruijs adresseerde de noodzaak voor een ‘liaison-officer’ binnen het ministerie van EL&I om zorg te dragen voor ge├»ntegreerd rijksbeleid. Waar de sector zichzelf als collectief heeft georganiseerd, wordt hechte co├Ârdinatie gemist tussen de verschillende departementen en overheidslagen. Professor Mommaas luidde de noodklok: in zijn optiek dreigt de sector bij dit kabinetsbeleid tussen wal en schip te vallen terwijl de gastvrijheidseconomie juist in toenemende mate van belang is als vestigingsfactor in de mondiale economie. Er moet meer worden gezocht naar nieuwe verdienmodellen en de regionale ontwikkelingsmaatschappijen zouden een grotere rol kunnen spelen.

Concurrentiepositie Nederland onder druk door bezuinigingen, belastingen en regeldruk
Van meerdere kanten werd de voorgenomen bezuiniging op Holland-promotie geadresseerd die geen recht doet aan het economische en maatschappelijke belang voor de sector en het rendement. Er kan geen sprake meer zijn van een eerlijk concurrentieveld als de rijksoverheid zich terugtrekt uit Holland-promotie. De sector investeert nu al bijna de helft en kan niet nog meer voor haar rekening nemen. De stijging van de lokale lasten die de inflatie met een factor 3 overschrijdt met de toeristenbelasting als grootste steen des aanstoots werd uitgebreid toegelicht. De sector voelt zich in de steek gelaten door de politiek. Een oproep werd gedaan nieuw leven in te blazen aan de pilot ‘gastvrijheidseconomie en regeldruk’. Genoemde pilot heeft belangrijk voorbereidend werk verricht bij het ontregelen van complexe regeldrukdossiers die de sector collectief in haar greep houden.

Algemeen Overleg 29 juni
Op 29 juni a.s. zullen de Kamerleden in debat treden met staatssecretaris Bleker. Ten behoeve van dit debat zal Gastvrij Nederland een brief sturen aan de relevante Kamerleden waarin de volgende onderwerpen uitgebreid aan bod komen:
Verwachtingen van de Rijksoverheid
- Erkenning van het belang van de (gastvrijheids)economie voor Nederland. Gerichte investeringen vanuit de rijksoverheid zijn belangrijk toetspunt van erkenning.
- Merkbaar minder regeldruk voor ondernemers in de gastvrijheidseconomie.
- Gerichte verwerving van internationale exposure.
- Een duidelijke rol van Gastvrij Nederland bij het inbedden van de Topsectoren.
Nieuwsoverzicht
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag