Nieuws

14-12-2010

Gastvrijheidseconomie doet handreiking aan politiek en middenveld

Horeca- en toerismepoort in teken van visie op toeristisch-recreatieve sector

Op 29 november jl. organiseerde Gastvrij Nederland de Horeca & Toerisme Poort. De diverse achterban was aanwezig - van recreatieparken tot musea, van schouwburgdirecties tot horeca-ondernemers.Onder leiding van Peter van der Geer werd de visie op de gastvrijheidseconomie (in ontwikkeling) gepresenteerd. Een visie die tot stand is gekomen met en gedragen wordt door alle deelnemende partners en nationale ondernemerskoepels. Daarbij werd een hartstochtelijk beroep gedaan op de brainpower van politici, vertegenwoordigers van betrokken departementen en het maatschappelijke middenveld hierin naar vermogen bij te dragen.

In de uit te werken visie zal met name aandacht geschonken worden aan:
  • gunstig vestigingsklimaat
  • kansen op de arbeidsmarkt
  • sterk imago Nederland in buitenland
  • aantrekkelijk cultureel aanbod
  • slagvaardige overheid
  • toegankelijke infrastructuur

De sector verenigd

De ledenachterban van Gastvrij Nederland stelde zich zelfbewust op tijdens de presentatie van genoemde sectorvisie in ontwikkeling. Alle crisisverhalen ten spijt, was er veeleer sprake van een opgetogen sfeer over nieuwe plannen, ondernemersgeest en het zien van nieuwe kansen. De sector presenteerde zich als een hecht collectief. De klagerige toon van weleer is definitief afgeschud. Veel meer is sprake van een uitgestoken hand om actief bij te dragen bij economische en maatschappelijke vraagstukken.

Actuele thema’s

Een interessante notie tijdens de Horeca & Toerisme Poort was het gegeven dat veel wrijving plaatsheeft op het gemeentelijke niveau, terwijl de beleidsfocus zich in belangrijke mate richt op de Haagse departementen. Ook onderlinge samenwerking bleek een belangrijk thema: ondernemers uit de diverse achterban spraken zich helder uit over het belang elkaar beter en tijdiger te betrekken bij samenwerkingsrelaties tussen bedrijven en overheden.

Waarvan acte.

Gastvrij Nederland heeft een ambitieuze agenda waarin ze graag haar stakeholders in betrekt. In de afgelopen tijd is gestaag gewerkt aan bevordering van het klimaat bij politiek en overheden meer aandacht te geven aan de gastvrijheidseconomie in de te maken beleidsafwegingen.

Nieuwsoverzicht
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag